Telefon
(+48) 517 144 777

Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Firma Limuzyny Platinium, ul. Wyszyńskiego 3a, 05-250 Radzymin, biuro w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 69, zwana dalej WYNAJMUJĄCYM wypożycza NAJEMCY do użytkowania samochód na warunkach określonych niniejszą umową. Przedmiotem wypożyczenia jest samochód osobowy.

2. NAJEMCA wpłaca WYNAJMUJĄCEMU kaucję, którą dostarcza w gotówce lub wysyła przelewem, jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez NAJEMCĘ. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy rozliczeniu się z WYNAJMUJĄCYM. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:

  • kradzież samochodu i szkoda całkowita (wartość naprawy przekracza 70% wartości samochodu) – całkowita utrata kaucji,
  • zagubienie kluczyków – 700 zł,
  • zgubienie dowodu rejestracyjnego lub kluczyków z pilotem – 1000 zł,
  • brakujące lub podmienione części – dwukrotna wartość tych części według cen dealera,
  • uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach – wartość usunięcia usterki w autoryzowanym serwisie,
  • uszkodzenie wypożyczonego samochodu z winy osoby wypożyczającej – wartość usunięcia usterki do wartości kaucji,
  • spowodowanie kolizji drogowej – 1.000 zł,
  • przedterminowe zerwanie umowy wynajmu – ilość niewykorzystanych dni x stawka dobowa do wartości 1500 zł.
  • Rozliczenie kaucji następuje zawsze dopiero w momencie zwrotu pojazdu z wyłączeniem sytuacji opisanych powyżej.

3. W przypadku uszkodzenia lub straty samochodu NAJEMCA jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia WYNAJMUJĄCEGO o zaistniałym fakcie.

4. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej, NAJEMCA zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z WYNAJMUJĄCYM oraz powiadomienia Policji, uzyskania oświadczenia sprawcy, jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich oraz zabezpieczenia samochodu.

5. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że samochód jest w dobrym stanie technicznym, oraz posiada niezbędne dokumenty.

6. Samochód nie może uczestniczyć w zawodach sportowych.

7. NAJEMCA zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie samochodu.

8. NAJEMCA zwraca samochód w terminie określonym umową. Samowolne przedłużenie okresu wypożyczenia pow. 1 godziny powoduje pobranie dodatkowej opłaty za dodatkową dobę wypożyczenia.

9. Samochód nie ma prawa opuszczać granic RP bez zgody WYNAJMUJĄCEGO. W przypadku wyjazdu samochodu poza granice RP obowiązuje wyższy limit kilometrów.

10. NAJEMCA zobowiązuje się kontrolować stan płynów w samochodzie (olej w silniku, płyn hamulcowy, płyn chłodzący) oraz informować WYNAJMUJĄCEGO o planowanym przeglądzie wynikającym z kartki serwisowej przy silniku.

11. Jeżeli NAJEMCA nie zwróci pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu I nie skontaktuje się z WYNAJMUJĄCYM, WYNAJMUJĄCY poinformuje organy ścigania o kradzieży.

12. W przypadku niewywiązania się z warunków umowy najmu, WYNAJMUJĄCY ma prawo przekazać dane osobowe najemcy organom odpowiedzialnym za egzekucje prawa oraz do kartoteki osób zastrzeżonych zwanej ‚czarną listą’.

13. NAJEMCY nie wolno pożyczać samochodu innej osobie z wyjątkiem wskazanej w umowie.

14. NAJEMCA jest zobowiązany do parkowania samochodu na parkingu strzeżonym.

15. Prosimy o zwrot czystego samochodu, w przeciwnym wypadku mamy prawo pobrać 100 zł a w szczególnych przypadkach (plamy na siedzeniach) do 250 zł na pranie tapicerki.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Scroll to top
Translate »